Gizlilik Sözleşmesi

TANYER YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Hangi kişisel verilerinizi saklıyoruz?
Kullanıcılarımızdan adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgileri istenmektedir. Web sitemiz üzerinden kesinlikle kredi kartı bilgisi, kimlik numarası gibi bilgiler istenmemektedir.

Bilgilerinizi ne amaçla ve nasıl kullanıyoruz?
Bu bilgiler öncelikle firmamız ile kullanıcılar ve/veya müşteriler ile iletişim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Gerek olduğu taktirde fatura düzenlenmesi, sözleşme gönderimi, yasal bildirimler ve yasal uyarılar için de kullanılmaktadır. Edindiğimiz kişisel veriler, ilgili mevzuat kapsamında her türlü ticari ilişki ve hizmetlerde kullanılmak ve yasal süreler dahilinde şirketimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve saklanmaktadır. Bilgileriniz şirketimiz bünyesindeki sunucumuzda güvenli olarak korunmaktadır.

Firmamıza vermiş olduğunuz bilgiler paylaşılıyor mu?
Bilgileriniz tamamen kendi bünyemizde saklanmaktadır ve üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmaz. Verileriniz işlenmesi ile ilgili olarak neleri talep edebilirsiniz? Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlenmişse bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
• Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen e-posta adresine yönlendirebilirsiniz. tanyer@tanyer.com 

Başvuru prosedürü nasıl çalışır?
Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde ek ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı olarak reddedebilir.

Verileriniz işlenmesi ile ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya re'sen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Verilerinizin korunması kuralları ve yöntemi nedir?

Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz erişim Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. İlgili veriye ancak veri sorumlusu tarafından ulaşılabilir. 
Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Verileriniz hangi durumlarda açıklanabilir?

Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kendisinin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını talep ettiğinde, bu bilgileri yalnızca yasal zorunluluk gereğince ve yetkili merci tarafından yapılacak olan başvuruya cevaben ilgili mevzuat çerçevesinde açıklayacaktır.

Hangi durumlarda firmamız sorumlu değildir?.

Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarar ve kayıplardan Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sorumlu değildir. Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların firmamızın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Firmamızın hakları nelerdir?

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'ne aittir.
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemleri almıştır. Ek bilgi gerektiren konularda firmamıza her zaman başvurabilirsiniz.